panel_icon_01aAdBlue je chemicky vysoko čistý vodný roztok, vyrobený z čistej močoviny a demineralizovanej vody, obsahuje približne 32,5 % močoviny, vyrába sa podľa prísnych noriem. Používa sa ako prísada do motorov vozidiel s technológiou SCR. Mnohí výrobcovia vysoko výkonných motorov už zaviedli technológiu SCR. AdBlue je vstrekované do katalyzátora výfukových plynov. Dieselové motory vypúšťajú väčšie množstvo výfukových plynov do vzduchu a práve na zníženie týchto plynov vyvinuli špeciálnu prísadu AdBlue, aby sa splnili emisné normy Euro 4, Euro 5 a neskôr Euro 6. Systémom SCR dosiahnete, aby Váš motor šetril životné prostredie.

adAdBlue využívajú SCR systémové nákladné vozidlá, traktory, pracovné stroje, autobusy a osobné autá s dieselovým motorom.

Motory s technológiou SCR používajú AdBlue, tieto motory majú samostatnú nádrž.
Vstrekovaním AdBlue do horúceho výfuku vzniká chemická reakcia, čím sa voda vyparí a rozkladá sa na močovinu a CO2, v SCR katalyzátore sa na základe reakcie oxidu kyslíka (NOx) a močoviny mení na neškodný dusík a vodnú paru.

Za účelom zníženia škodlivých častíc v ovzduší Európska únia (EU) v roku 1990 začala postupne zavádzať pre dieselové vozidlá uvedené normy k zníženiu emisií škodlivých látok do životného prostredia. Medzi 4 škodlivé látky podľa predpisov patria: hydrogén uhličitan (HC), oxid uhoľnatý (CO), oxid dusíka (Nox), makro častice (PM chemické látky obsahujúce mikroskopické časti sadze). Normy EU platia pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do prevádzky a platia pre všetkých 27 štátov EU.
O zavedení najnovšej normy Euro VI už je rozhodnuté (účinnosť nadobudla od roku 2014) , čo umožnilo zníženie povolených hodnôt emisií NOx k norme Euro V o stanovených z 2,0 g/kWh až 0,4 g/kWh. To predstavuje ďalšie zníženie limitných hodnôt emisií NOx o 80 %

Kvalita náplne AdBlue v nádržiach motorových vozidiel.

Kvalita sa môže líšiť z 2 dôvodov :
– Skladovacie podmienky kupujúceho môžu byť neprimerané, nebola zabezpečená primeraná skladovacia teplota alebo kupujúci použil výrobok po záručnej lehote.
AdBlue zamrzne. Keď sa rozmrazí a necháme mu čas na homogenizáciu, k čomu treba málo času, kvalita sa nemení. Skladovaním pri vyšších ako predpísaných teplotách vzniká trvalé poškodenie, močovina sa rozkladá, pričom sa amoniak odstráni. Zvyšný roztok močoviny nie je AdBlue, koncentrácia močoviny bude nižšia, než na ktorú ho v systéme OBD pripravili, tak sa pri používaní naskytnú poruchy.
– Z momentálnych skúseností a praxe majú vodiči veľa príležitostí na manipuláciu. Napríklad z dôvodu úspory nákladov riedia AdBlue. V najlepšom prípade destilovanou vodou a v najhoršom prípade pitnou vodou.